Услуги

Измервания на Шум излъчван от промишлени източници

Лаборатория ЛАКОС към "Еко-Консулт-Инженеринг" ООД е акредитирана от Българската служба за акредитация за осъществяване на мониторинга на шума от промишлени източници в околната среда, съобразени с изискванията на нормативните документи :

 Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда.
  Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Изпитванията се извършват, съгласно вътрешно валидирана методика и стандартизиран метод, по следните показатели:

 Еквивалентно ниво на шум
 Ниво на обща звукова мощност
 Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие