Услуги

Изпитване на Води

Лаборатория ЛАКОС към "Еко-консулт-Инженеринг"ООД е акредитирана от Българската служба за акредитация . Основните наредби, по които се извършва оценка за качеството на водите са:

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, изменение и допълнение ДВ бр.102 от 23.12.2016г.
 Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми, изменение и допълнение ДВ бр.88 от 27.10.2000г.
 Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, изменение и допълнение ДВ бр.24 от 23.03.2004г.
 Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, изменение и допълнение ДВ бр.98 от 01.12.2000г.
 Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води, изменение и допълнение ДВ бр.10 от 02.02.2001г.
 Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, изменение и допълнение ДВ бр.6 от 16.01.2018г.
 Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, изменение и допълнение ДВ бр.15 , от 21.02.2012г.
 Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, изменение и допълнение ДВ бр.43 от 09.06.2009г.

Лабораторията разполага със съвременна апаратура и модерно оборудване с което се извършват анализ на води по следните характеристики:

 Температура
 Активна реакция/pH
 Общ сух остатък, разтворени и неразтворени вещества. Суспендирани вещества/Неразтворени вещества
 Хлориди
 Общ (остатъчен хлор), свободен хлор
 ХПК / Окисляемост бихроматна
 Амоняк, Амониеви йони/ Азот амониев
 Нитрити / Азот нитритен
 Нитрати/ Азот нитратен
 Сулфиди, сероводород
 Хром (шествалентен), хром (общ), хром (тривалнтен)
 Желязо (разтворено), желязо (общо)
 БПК5
 Азот (общ)
 Общ азот по Келдал
 Нефтопродукти (Въглеводороден индекс)
 Феноли (фенолен индекс)
 Общ фосфор, Общ фосфор като фосфати, Фосфати като фосфор, Ортофосфати
 Съдържание на елементи (Алуминий, Арсен, Антимон, Барий, Бор, Селен, Кадмий, Кобалт, Манган, Молибден, Натрий, Никел, Мед, Цинк, Олово, Живак)
 Цианиди (свободни и общи)
 Цвят, вкус и мирис
 Разтворен кислород
 Сулфати
 Перманганатна окисляемост (перманганатен индекс)
 Обща твърдост
 Постоянна (некарбонатна) твърдост
 Временна (карбонатна твърдост)
 Екстрахеруеми вещества
 Анионактивни детергенти, /ПАВ/, /СПАВ/
 Обща алкалност
 Съставна алкалност
 Карбонати
 Хидрогенкарбонати
 Калций
 Магнезий
 Флуориди, Флуориди (като флор)
 Специфична електропроводимост/Електропроводимост
 Общ органичен въглерод
 Разтворен органичен въглерод
 Масла и мазнини (хексан екстрахеруеми и силикагел третирани продукти)
 Мърност/Прозрачност
 Бромати
 Абсорбируеми органични халогениди