Услуги

Изпитване на почви / утайки / третирани биоотпадъци

Лаборатория ЛАКОС към "Еко-Консулт-Инженеринг"ООД е акредитирана от Българската служба за акредитация за извършва на анализи на почви, утайки и третирани биоотпадъци (компост) като прилага стандартизирани методи за изпитване.
Видът на изпитваните характеристики е съобразен с изискванията на следните нормативни документи:

 Наредба № 3 от 1 август 2008 г. относно нормите за допустимо съдържание на вредните вещества в почвите, изменение и допълнение ДВ бр.71 от 12.08.2008г.
 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, изменение и допълнение ДВ бр.55 от 07.07.2017г.
 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградими отпадъци, изменение и допълнение ДВ бр.47 от 05.06.2018г.

Изпитвани характеристики:

 Нефтопродукти / Въглеводороди (ТРН);
 Активна реакция - pH, pH (H2O), pH (CaCl2);
 Електропроводимост/ Специфична електропроводимост;
 Сухо вещество исъдържание на влага;
 Загуби при накаляване;
 Съдържание на органично вещество;
 Общ органичен въглерод;
 Общ въглерод;
 Калциев оксид;
 Хумус;
 Съдържание на органично вещество;
 Общ азот по Келдал;
 Азот амониев;
 Азот нитратен;
 Азот нитритен;
 Примеси / Камъни;
  Водоразтворими сулфати, преизчислени като сяра;
 Фосфор /Общ/;
 Фосфати;
 Размер на частиците;
 Обемна плътност;
 Обменни форми на фосфор, Натрий, Калий, Калций, Магнезий;
 Съдържание на елементи (Арсен, Антимон, Селен, Кадмий, Никел, Мед, Олово, Цинк, Манган, Калций, Магнезий (общ), Фосфор, Сяра (обща), Кобалт, Натрий, Калий, Хром, Желязо, Живак, Бор и Алуминий);