Услуги

Изпитване на Отпадъци

Лаборатория ЛАКОС към "Еко-Консулт-Инженеринг" ООД е акредитирана от Българска служба по акредитация за изпитване на отпадъци и елуати от излугването им.

Видът на изпитваните характеристики е съобразен с изискванията на следните нормативни документи:

 Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотваряване и обезвреждане на отпадъци, изменение и допълнение ДВ бр.36 от 01.05.2021г.
 Заповед РД – 950/13.12.2014г. на МОСВ относно методи за изпитване с цел основно охарактеризиране и установяване на съответствието.

Изпитванията се извършват, съгласно стандартизирани методи и вътрешно валидирани лабораторни методики, по следните показатели:

 Активна реакция/pH
 Електропроводимост
 Загуби при накаляване
 Определяне съдържанието на сухо вещество (сух остатък) и влага (влагосъдържание)
 Съдържание на елементи (Барий, Селен, Кадмий, Молибден, Никел, Мед, Олово, Ванадий, Калций, Магнезий, Фосфор, Сяра, Кобалт, Желязо, Живак и Талий)
 Хром (общ)
 Хром (шествалентен)
 Хлориди
 Сулфати
 Флуориди
 Нитрати
 Нитрити
 Фосфати
 Общ Азот
 Цианиди (свободни и общи)
 Феноли/ Фенолен индекс
 Общ органичен въглерод
 Общ въглерод
 Сулфатна сяра
 Сулфитна сяра
 Разтворен органичен въглерод
 Общо разтворими твърди вещества
 Амоний
 Нефтопродуки
 Въглеводороди (ТРН)
 Киселинно-неутрализационен капацитет (КНК)