Услуги

Измерване на Въздух, атмосферен - емисии

Лаборатория ЛАКОС към "Еко-консулт-инженеринг" ООД е акредитирана за извършване на измервания на емисии на вредни вещества, изпускани от неподвижни източници. В обхвата на акредитация на ЛАКОС са включени дейности по изпитвания на проби, съобразени с изискванията на нормативните документи:

 Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, Изменение и допълнение ДВ бр.64 от 05.08.2005г.
 Наредба № 6 от 1999 г. За реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Изменение и допълнение ДВ бр.61 от 28.07.2017г.

Разполага със съвременно и модерно оборудване, което осигурява високо качество и надеждност на изпитвания по следните характеристики:

 Азотен оксид/ NO
 Азотни оксиди/ NOx
 Азотен диоксид/ NO2
 Сероводород/ H2S
 Серен диоксид/ SO2
 Въглероден оксид/ СО
 Въглероден диоксид/ СО2
 Кислород/ О2
 Въглеводороди, изразени като общ въглерод
 Въглеводороди (метан)
 Общ прах на организирани газови/въздушни потоци
 Формалдехид
 Флуороводород
 Амоняк
 Фенол
 Аерозоли на сярна киселина
 Хлороводород
 Съдържание на елементи в емисии (Арсен, Кадмий, Хром, Мед, Манган, Никел, Олово, Антимон, Талий, Ванадий, Калай, Селен, Цинк, Живак, Телур)
 Параметри на газови/въздушни потоци (Скорост, Дебит, Налягане, Барометрично налягане, Влага)