Услуги

Вземане на проби

Лаборатория ЛАКОС към "Еко-консулт-инженеринг"ООД е акредитирана от Българска служба за акредитация за вземане на проби от следните продукти:

 Атмосферен въздух – емисии
 Отпадъчни материали
 Почви
 Води от езера, природни и изкуствени източници
 Води, питейни
 Води от реки и потоци
 Води, крайбрежни
 Води, отпадъчни
 Води, подземни/подпочвени/
 Води, морски
 Третирани биоотпадъци

Персоналът, ангажиран с пробовземането, е запознат със съответните стандарти и е преминал обучение, съгласно изискванията на Българска служба по акредитация.

 Правила за приемане на извадки, доставени от клиент